Liikkuva perhe -ohjelma

Perheen ja sen lähipiirin aktiivista yhdessäoloa ja liikuntaa kaikkien osapuolten hyvinvointia edistäen.

Liikkuva perhe -ohjelman kohderyhmänä ovat perheliikunnan toimijat, kuten kunnat eri sektoreineen, liitot, urheiluseurat sekä muut yhdistykset ja toimijat. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ohjelmassa tärkeänä ja perheet tavoitetaan näiden toimijoiden kautta, jolloin kohderyhmän tarpeisiin pystytään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Ohjelman tavoitteena on, että eri perheliikunnan toimijat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun perheliikuntaan sekä viestivät perheliikunnasta. Näin perheiden yhdessäolo ja yhteinen liikunta lisääntyy ja sitä kautta myös perheenjäsenten oma, yksilöllinenkin hyvinvointi kasvaa. Lisäksi ohjelma haluaa vaikuttaa perheliikunnan arvostuksen lisäämiseen.

Liikkuva perhe -ohjelma on osa valtakunnallisia Liikkuvat ohjelmia, jotka tukevat hallitusohjelman tavoitteita liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden lisäämiseksi kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Ohjelma on käynnistynyt vuonna 2020 ja sitä koordinoi Suomen Latu ry. Rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Liikkuva perhe.fi -sivuston tarkoituksena on tarjota toimijoille monipuolista tietoa ja materiaaleja perheliikuntaan liittyen. 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Image

Arkiseikkailusta kiittää sekä lapsi että aikuinen

Yhdessä liikkeelle! Arkiliikunta muodostaa pääosan viikoittaisesta liikkumisestamme. Tauotan istumista,...

23.09.2022

Image

Kävely on helppoa ja tehokasta perheliikuntaa

Liikkuva perhe -ohjelman arvonnan vastauksissa korostui, kuinka monenlaista perheliikuntaa toteutetaan...

18.08.2022

Image

Perheryhmien suosio kasvaa eri liikuntalajeissa

Syksy saapuu hiljalleen ja erilaiset sekä uudet liikuntalajit kiinnostavat perheitä liikkumaan yhdessä. Viime...

08.08.2022

Image

Liikkuva perhe -ohjelman aktiivinen kesäresepti

Lapset kuten aikuisetkin tarvitsevat aktiivista tekemistä kesälomalla, ihan jokaisena päivänä. Liikunnalliset...

27.06.2022

Image

Juhannusolympialaiset

JUHANNUSOLYMPIALAISET Juhannus on perinteisesti yhdessäolon aikaa perheen ja ystävien parissa....

22.06.2022

Liikkuva perhe Instagramissa

Liikkuva perhe Facebookissa

🍁🐦🍃Arkiseikkailu-kampanja alkaa tänään! Kampanja-aikaa vietetään 26.9-7.10.2022 🍁🐦🍃 ☁️Näkyykö taivaalla pilviteatteri? Millaista olisi liikkua supervoimilla? 🍂Toivoisimme, että pysähdytte kampanja-aikana yhdessä ihmettelemään ympäristöä. Seikkailun tueksi saatte bingoruudukon, johon on koottu erilaisia tehtäviä luonnon tarkkailuun ja liikkumiseen. Seikkailun voi toteuttaa joko matkalla kotoa varhaiskasvatukseen, lähtemällä ihmettelemään kodin lähiympäristöä tai vaikka kauppamatkalla. 🍂Aktiivisuus on lapselle luontaista, ja liikkumisen tavat ja taidot muotoutuvat jo lapsuudessa. Liikkuminen vaikuttaa myönteisesti terveyteen ja hyvinvointiin, minkä lisäksi se muun muassa auttaa oppimaan ja rakentaa itsetuntoa. Liikkuva lapsuus myös ennustaa liikunnallista aikuisuutta. 🍂Varhaiskasvatusikäisille lapsille tulisi kertyä kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta joka päivä. Aikuiset ovat tärkeitä roolimalleja lapselle. Aikuinen voi tukea lasta parhaiten kuuntelemalla, kannustamalla ja tekemällä yhdessä. Yhdessä toteutettavat helpot liikunnalliset tehtävät arjen vilskeen keskellä mahdollistavat liikkeen niin lapselle kuin aikuiselle. ➡️Osallistukaa arvontaan jakamalla kokemuksia sosiaalisessa mediassa. ➡️Jakakaa kampanjaviikkojen aikana perheenne yhteisiä tekemisiä ja kokemuksia kampanjasta Instagramissa. ➡️Lisätkää julkaisuun kampanjan aihetunniste #Arkiseikkailu ja tägää julkaisuun Liikkuva perhe -ohjelma]. 🐦Kaikkien kampanjatunnelmia jakaneiden kesken arvotaan palkintoja arjen seikkailuihin. Ottakaa myös seurantaan Liikkuva perhe -ohjelman somekanavat Instagramissa Liikkuva perhe -ohjelma] ja Facebookissa @liikkuvaperheohjelma, joissa jaamme liikunnallisia vinkkejä arkeen. 🐦Arkiseikkailu-kampanjan toteutuksesta vastaavat Liikkuva varhaiskasvatus ja Liikkuva perhe -ohjelmat sekä Sydänliiton Neuvokas perhe. Ohjelmat ovat osa valtakunnallisia Liikkuvat-ohjelmia, joiden avulla edistetään liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. 🍂🐦🍃Avaa ovi ja yhteinen seikkailu voi alkaa! #arkiseikkailu #liikkuvaperhe #liikkuvavarhaiskasvatus #neuvokasperhe #familjenirörelse #famiesonthemove

26. syyskuuta 2022

Poimintaja Piilosta eli pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seurannasta

ma 20. kesäkuuta 2022 10.55.00

Lapset liikkuvat neljä tuntia päivässä ja pitävät liikunnasta

Piilo-tutkimukseen osallistuneista lapsista 95 % kertoi pitävänsä liikunnasta tosi paljon tai aika paljon. Vain prosentti vastasi, ettei pidä liikunnasta yhtään. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 133.) Lapset tunsivat liikunnallista pätevyyttä, sillä 94 % heistä koki olevansa hyvä liikunnassa (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 197).

Tutkimukseen osallistuneet lapset liikkuivat keskimäärin neljä tuntia päivässä, kun päivittäinen suositus on vähintään kolme. Tämän kolmen tunnin suosituksen täytti 95 % lapsista. Suosituksiin kuuluu kuitenkin myös se, että yksi tunti päivittäisestä liikunnasta tapahtuisi reippaan ja rasittavan liikkumisen tasolla. Tällä tasolla lapset liikkuivat keskimäärin 70 minuuttia päivässä, ja vähintään tunnin verran tällä tasolla liikkui 67 % lapsista. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 63–65.)

Lähes kaikki lapset viettivät varhaiskasvatuspäivän aikana yli tunnin ulkona, lähes puolet yli kaksi tuntia. Suurin osa lapsista ehti ulkoilemaan varhaiskasvatuspäivän jälkeenkin, jolloin tyypillisin ulkoiluaika oli 30–45 minuuttia. Viikonloppuisin 90 % lapsista oli ulkona yli tunnin päivässä ja yli 40 % enemmän kuin kaksi tuntia. 10 % lapsista ulkoili viikonloppuisin korkeintaan tunnin päivässä. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 198–199.)

 

Perheliikuntaa harrastetaan eniten omalla pihalla

Piilo-tutkimukseen vastanneista alle kouluikäisten lasten vanhemmista yli 40 % kertoi liikkuvansa lapsensa kanssa 1–2 päivänä viikossa, neljäsosa 3–4 päivänä viikossa. Osa liikkui tätä enemmän, osa harvemmin kuin kerran viikossa. Se, ettei harrastanut lainkaan liikuntaa lastensa kanssa, oli tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa harvinaista. 96 % vanhemmista kertoi antavansa lapselle liikuntaan liittyvää kannustusta tai kehumista kerran viikossa tai useammin. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 156–159.)

Päivittäiselle perheliikunnalle yleisin ympäristö oli oma piha, jossa noin puolet vanhemmista liikkui lapsensa kanssa päivittäin tai lähes päivittäin. Metsään tai muuhun luontoon perheensä kanssa päivittäin ehti vain pari prosenttia, mutta noin puolet perheistä ulkoili luonnossa kuitenkin vähintään kerran viikossa. Leikkipuistossa käytiin vain hieman useammin kuin metsässä. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 158.)

Myös päiväkotimatkoista kertyi osalle perheistä liikuntaa. Koko vuoden tasolla tarkasteltuna 42 % lapsista kulki päiväkotimatkat kävellen tai pyöräillen, 50 % moottoriajoneuvon kyydissä. Muita kulkemistapoja olivat esimerkiksi hiihtäminen tai rattaiden kyydissä istuminen. Vuodenajat vaikuttivat jonkin verran matkanteon tapoihin; kesällä lihasvoimin kulkeminen oli talvea yleisempää. Päiväkotimatkojen pituudet vaihtelivat alle 500 metristä yli 5 kilometriin. 75 %:lla vastaajista matka oli alle 2 kilometriä. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 149–150.)

Vanhemmat arvioivat lastensa motorisia taitoja varhaiskasvatuksen henkilöstöä optimistisemmin

Kun varhaiskasvatuksen henkilöstöltä ja huoltajilta kysyttiin lapsen yksittäisiä taitoja, kuten osaako lapsi heittää palloa, arviot olivat hyvin samansuuntaisia. Kun huoltajia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä pyydettiin vertaamaan lapsen taitoja suhteessa muihin samanikäisiin lapsiin, arviot erosivat jonkin verran toisistaan. 28 % huoltajista arvioi lapsensa olevan keskivertoa taitavampi, kun taas varhaiskasvatuksen työntekijöistä luokitteli tähän joukkoon 19 % lapsiryhmästä. Sama näkyi myös asteikon toisessa päässä: 6 % huoltajista arveli lapsensa oman lapsensa taidot muita samanikäisiä heikommiksi. Varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksen mukaan tällaisia lapsia olisi tutkimukseen osallistuneista 11 %. (Sääkslahti, Mehtälä, Tammelin (toim.) 2021, 97–110.)

 

Lähde:

Sääkslahti, Arja; Mehtälä, Anette & Tammelin, Tuija (toim.) 2021. Piilo – Pienten lasten liikunnan ilon, fyysisen aktiivisuuden ja motoristen taitojen seuranta. Kehittämisvaiheen 2019–2021 tulosraportti. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 398. Jyväskylä: Likes.