Image

Liikkuen läpi elämän – perheliikunnan iloa Raisiossa

26.02.2024

Millaisia merkittäviä ratkaisuja perheiden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseen on tehty?

Raisiossa on kehitetty perheiden liikuntatoimintaa laajasti viimeisen kahden vuoden aikana. Monialaista yhteistyötä on lisätty, etenkin vähän liikkuvien perheiden tunnistamiseksi ja aktivoimiseksi. Säännöllistä, maksutonta ja saavutettavaa perheliikuntatarjontaa on lisätty. Perheiden tietoisuutta palveluista ja perheliikunnasta lisätään edelleen aktiivisesti. Toimenpiteiden suunnittelussa osallistetaan perheitä, jotta osataan tarjota oikeanlaisia, raisiolaisille perheille kohdennettuja palveluita. Suunnittelussa huomioidaan perheiden erilaiset lähtökohdat ja tarpeet. Toiminnan tavoitteena on tukea koko perheen hyvinvointia ja kannustaa aktiiviseen yhdessäoloon.

 

Mistä lähdettiin, missä ollaan nyt ja mitä kohti menossa?

Edistämistyö lähti käyntiin kolmivuotisen Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeen aikana (2019–2021). Lasten liikkumiseen kiinnitettiin enemmän huomiota ja varhaiskasvatukseen luotiin liikunnallista toimintakulttuuria. Tavoitteiden etenemiseksi palkattiin varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori. Vuoden 2022 aikana toiminta laajentui, kohdistuen koko perheen liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Kehittämistyön aikana on kerätty aktiivisesti tietoa raisiolaisten lapsiperheiden liikkumisesta. Perheet pystyvätkin vaikuttamaan liikkumismahdollisuuksiinsa aktiivisemmin kuin aiemmin. Maksuton liikuntatarjonta on lisääntynyt eri puolille Raisiota, mikä lisää perheiden yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatus, liikuntapalvelut, kotoutumispalvelut, perhekeskuspalvelut ja lastenneuvola tekevät yhteistyötä perheiden liikkumisen lisäämiseksi. Yhteistyötä tehdään myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori on tiedottanut perheille liikunnasta ja sen merkityksestä osallistumalla varhaiskasvatuksessa pidettäviin vanhempainiltoihin ja jalkautumalla päiväkodeille sekä hyvinvointialueen ylläpitämään avoimeen kohtaamispaikkaan.

Tavoitteena on taata kaikille lapsiperheille yhdenvertaiset mahdollisuudet suositusten mukaiseen liikkumiseen ja tukea koko perheen hyvinvointia yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja hyvinvointialueen kanssa.

 

Mitä erityistä toiminnassa on, mitä toimenpiteitä on tarjolla ja mille kohderyhmille?

Toiminta on monipuolista, säännöllistä ja tapahtumia järjestetään eri puolilla Raisiota viikoittain. Perheitä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen Perheiden retkikartan avulla, lainaamalla välineitä retkeilyyn ja ulkoliikuntaan, järjestämällä perheliikuntatapahtumia, tarjoamalla maksuttomia uintikertoja esikouluikäisille ja heidän huoltajilleen sekä ohjaamalla perheitä liikuntaneuvonnan pariin. Ohjattuna perheliikuntana järjestetään leikkipuistojumppaa, puistotreffejä, perheliikkaria ja Perheiden lajikokeilu -tapahtumia.

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan perheiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta, jotka on saatu joko kyselyillä tai palautteena. Toimenpiteet on kohdennettu avoimesti kaikille, mutta suunnittelussa on erityisesti huomioitu vähän liikkuvat sekä liikunnan soveltamista tarvitsevat perheet, maahanmuuttajataustaiset ja uudet raisiolaiset. Toiminnassa kannustetaan ylisukupolviseen liikkumiseen. Lisäksi perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille on luotu selkeä liikuntaneuvonnan palvelupolku, jonka pohjalta perheitä ohjataan neuvontaan.

Liikkumisen lisäämiseen tukea tarvitsevat perheet tavoitetaan varhaiskasvatuksessa lasten motoristen taitojen havainnoinneilla sekä jalkauttamalla varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattori päiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevia perheitä kohdataan avoin kohtaamispaikka Satelliitissa.  

Perheliikunnasta ja liikuntatarjonnasta viestitään aktiivisesti liikuntapalveluiden ja kaupungin sosiaalisen median kanavilla, nettisivuilla sekä liikuntapaikoilla sijaitsevilla inforuuduilla. Lisäksi on tuotettu esitteitä, julisteita ja flyereita, joita jaetaan perheille yhteistyöverkoston kautta. Esitteitä käännetään myös eri kielille, maahanmuuttajataustaisten tavoittamiseksi.

 

Mitkä ovat toiminnan tulokset ja onnistumiset? Entä kehittämistarpeet?

Perheliikuntatarjonta on lisääntynyt ja perheillä on paremmat mahdollisuudet yhdessä liikkumiseen aikaisempaan verrattuna. Perheitä on tavoitettu enemmän ja heidän tietoisuutensa palveluista ja perheliikunnasta on lisääntynyt. Toimintaa on laajennettu suuren osallistujamäärän vuoksi ja perheet osallistuvat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Monialainen yhteistyö perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi on lisääntynyt ja vähän liikkuvat perheet tavoitetaan paremmin mm. neuvolan ja varhaiskasvatuksen kautta.

Jatkossa kehitetään soveltavan liikunnan toimintoja vastaamaan perheiden tarpeita paremmin. Yhteistyötä lisätään eri toimijoiden kanssa maahanmuuttajataustaisten perheiden tavoittamiseksi ja aktivoimiseksi.

 

Mitä muuta?

Tähän mennessä tehty työ on saatu aikaiseksi liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksella ja uutta avustusta on haettu vuodelle 2024. Raision Liikkuen läpi elämän -hanke kohdistuu lapsiperheiden, työikäisten ja ikäihmisten liikkumisen lisäämiseen. Kehittämistyössä hyödynnetään liikkuvat -ohjelmia ja toimitaan aktiivisesti mukana verkostoissa.

 

Artikkeli: Paula Wärnström

Kuva: Sanni Siltala