Image

Liikunnallisen elämäntavan avustushaut vuodelle 2023 ovat auki

28.10.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset liikunnallista elämäntapaa edistäviin hankkeisiin vuodelle 2023.

Avustuksen päätavoitteena on lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta Suomessa koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa. Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen tai valtakunnallisesti merkittävään toimintaan.

Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdistuvia liikunnallista elämäntapaa edistäviä valtakunnallisia tai valtakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Hanke voi kohdistua yksittäisiin kohderyhmiin, kuten varhaiskasvatus, koulu, opiskelu, ikäihmiset ja erityisryhmät tai vaihtoehtoisesti yhdistää eri ikä- ja kohderyhmiä ilmiöpohjaisesti, kuten luontoliikunta tai perheliikunta. Hanke voi myös kohdistua pääasiallisena tarkoituksenaan sukupuolten tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden edistämiseen terveyttä ja hyvinvointia edistävässä liikunnassa. Tavoitteena on kuitenkin inklusiivinen ja kaikille avoin liikuntakulttuuri, jossa niin mahdollisuudet kuin lopputulokset liikuntatoiminnassa ja -palveluissa ja niiden saatavuudessa ovat eri väestöryhmille tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset.

Liikuntalaki korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan asemaa liikuntatoimen ja yhteiskunnan eri toimialojen kokonaisuudessa. Lain keskeisinä tavoitteina on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysistä toimintakykyä, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalais- ja seuratoimintaa sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nousu kaikissa ryhmissä. Tavoitetta toimeenpannaan valtakunnallisten liikkumisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla, jossa Liikkuva koulu -ohjelmaa laajennetaan eri elämänvaiheisiin. Lisäksi hallitusohjelman tavoitteena on vahvistaa sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta liikunnassa. Hallitusohjelmaan kirjatun sosiaali- ja terveysministeriön koordinoiman ikäohjelman toimeenpanoa tuetaan liikunnan osalta Ikiliikkuja-ohjelman avulla.

Päätavoite

Lisätä väestön liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta koko elämänkulussa, erityisesti vähän liikkuvien keskuudessa.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

Alatavoitteet

Kehittää elämänkulun eri vaiheissa toimivien organisaatioiden toimintakulttuureja fyysisesti aktiivisiksi ja liikunnallisiksi: varhaiskasvatus, koulu, opiskelu, työelämä ja ikäihmisten toimintaympäristöt. Ikäihmisten osalta tavoitteena on kehittää erityisesti ilman säännöllisiä palveluja kotona asuvien, toimintakyvyn heikentymisvaarassa olevien ikäihmisten toimintaympäristöjä.

Kehittää eri ikäryhmien liikuntaa, kuten perheliikuntaa.

Lisätä matalan kynnyksen harrasteliikuntaa, omatoimista liikuntaa ja arkiliikuntaa.

Edistää soveltavaa liikuntaa, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.

Haun pääpainopisteet

  • Ikiliikkuja-hankkeet: Vähän liikkuvien +65 ikäisten liikunnallisen elämäntavan lisääminen.
  • Liikkuvat-kokonaisuuden toimeenpanoa tukevat tuki- ja koordinaatiohankkeet.

Liikkuva perhe -ohjelma

  • kannustaa hakemaan avustusta perheliikunnan kehittämiseen ja toteuttamiseen kalenterivuodelle 2023.

Avustukset haetaan aluehallintovirastoista ja hakuaika päättyy 30.11.2022 klo 16.15.

Aluehallintovirasto järjestää 2.11.2022 klo 13.00–15.00 valtakunnallisen hakuinfon, jossa saa tietoa valtionavustuksen hakemisesta, painopistealueista sekä avustuksen käytöstä.

Eurajoki liikkeelle -hanke

Yksi vuoden 2022 perheliikuntahankkeista on Eurajoki liikkeelle -hanke, jossa lisätään perheliikuntaa tekemällä yhteistyötä seurojen, yhdistysten ja järjestöjen kanssa liikkumismahdollisuuksien edistämiseksi. Yhtenä keskeisistä tavoitteista on jatkaa jo loppuneen varhaiskasvatuksen Leila-hankkeen aikana luotuja toimintamalleja ja tehdä yhteistyötä varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattorin kanssa. Tavoitteena on myös koko perheen terveellisten arkirutiinien edistäminen, sillä hyvinvointikertomuksen mukaan liikkumattomuus, ylipaino ja huono ravitsemus ovat kaiken ikäisten heikkouksia. Hankkeeseen on palkattu perheliikuntakoordinaattoriksi. Hänen tehtävänä on koordinoida tavoitteellista perheliikunnan verkostoa, viestiä liikunnasta ja kouluttaa mukaan uusia, tulevaisuuden ohjaajia.