Image

Uudessa hallitusohjelmassa tuetaan perheiden liikunnan edistämistä

21.06.2023

Petteri Orpon hallitus käynnistää Suomi Liikkeelle -ohjelman suomalaisten toimintakyvyn lisäämiseksi. Ohjelmassa tunnistetaan kunkin hallinnonalan osalta ihmisten fyysisen aktiivisuuden kannalta olennaiset muutostarpeet niin toimintatavoissa, rakenteissa kuin ajattelussakin. Arkiliikunnan vähentyminen on kasvava ongelma. Ohjelmassa etsitään ratkaisuja arjessa tapahtuvan liikkumisen lisäämiseksi.

 

Uudessa hallitusohjelmassa on runsaasti toimenpiteitä, jotka tähtäävät liikkumisen kasvuun jokaisessa ikäryhmässä. Tavoitteena onkin, että kaiken ikäiset suomalaiset liikkuisivat enemmän. Ohjelmaan panostetaan vuosittain 20 miljoonaa euroa ainakin vuosina 2024-2028.

Liikunnallinen elämäntapa omaksutaan helpoiten jo varhaislapsuudessa, minkä vuoksi on keskeistä tukea lapsuudessa tapahtuvaa liikkumista. Hallitus edistää lapsimyönteisen yhteiskunnan rakentamista. Huomiota kiinnitetään varsinkin perheiden hyvinvointiin ja varhaiseen tukeen. Hallitus laatii kaikki hallinnonalat kattavan kansallisen liikunnallisen elämäntavan ja toimintakykyohjelman. Ohjelman puitteissa edistetään Liikkuvat-ohjelmia sekä luodaan uusia toimintamalleja.

 

Ohjelman toimenpiteitä

Hallitus toteuttaa ohjelmaa muun muassa seuraavin toimenpitein:

  • Vahvistetaan liikuntaosaamista eri koulutusaloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä kasvatusaloilla.
  • Liikunnan ja terveyden edistäminen huomioidaan poikkihallinnollisesti kuntien ja hyvinvointialueiden strategioissa. Vahvistetaan elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa kunnissa ja hyvinvointialueilla hyödyntäen samalla terveysteknologian mahdollisuuksia. Arvioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tarkoitetun rahoituksen kohdentumista kunnissa ja hyvinvointialueilla.
  • Tuetaan perheiden liikunnan edistämistä. Sisällytetään pallo äitiyspakkaukseen ja lisätään neuvoloihin perheliikuntaneuvontaa.
  • Kannustetaan kuntia kehittämään päiväkotien ja koulujen pihoja monipuolisiksi lähiliikuntapaikoiksi.
  • Vahvistetaan päiväkoti- ja koulupäivien sekä koulumatkojen liikunnallistamista.
  • Kannustetaan kuntia laajentamaan Liikkuvat-ohjelma kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin.
  • Peruskoulun laajojen terveystarkastusten yhteydessä annetaan henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja -ohjausta oppilaan MOVE!-tulosten perusteella.
  • Työssä jaksamista tuetaan ottamalla liikkuminen keskeiseksi osaksi työkyvyn ja työelämän kehittämistä. Selvitetään työnantajien vaikuttavimmat keinot edistää työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.
  • Päivitetään kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma. Erityisesti turvallisiin koulureitteihin sekä liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen kiinnitetään huomiota. Maankäytön lainsäädäntöä uudistettaessa huomioidaan liikkumisen edistäminen. Osana MAL-sopimusmenettelyä edistetään kävelyä ja pyöräilyä.
  • Edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua. Uudistetaan ulkoilulaki huomioiden omaisuuden suoja. Tunnistetaan muun muassa metsästyksen, erätoiminnan sekä lemmikkieläinten merkitys liikunnan lisäämisessä.

Ohjelman toimenpiteissä on nostettu laaja-alaisesti perhe näkökulmaa esille, kuten perheliikuntaneuvontaa, arkimatkojen liikunnallistamista sekä olosuhteiden kehittämistä ja Liikkuvat-kokonaisuuden edistämistä.

Valtioneuvoston verkkosivuilta löytyy hallitusohjelma kokonaisuudessaan täältä